ลำดับ รายการแข่งขัน ทักษะ หลักฐาน ระดับ
1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.1.4 ทักษะงานสีรถยนต์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.2.2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.2.3 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.2.4 ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (เฉพาะสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์) ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.3.1 ทักษะช่างอากาศยาน ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.4.1 ทักษะระบบขนส่งทางราง ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.5.1 ทักษะการกลึงชิ้นงาน ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
1.6.1 ทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.6.2 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.6.3 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) (เทคนิคการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม) ทักษะวิชาชีพ
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.7.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.7.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.8.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ทักษะวิชาชีพ
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.9.1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.9.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช.
1.10.1 ทักษะออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.11.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.12.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.12.2 ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ทักษะวิชาชีพ
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.12.3 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาชีพ
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.13.1 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.14.1 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.14.2 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.15.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.16.1 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.16.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
1.17.1 ทักษะงานปูน ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช.
1.17.2 ทักษะงานไม้ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รูปภาพเพิ่มเติม
ปวส.
1.17.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.18.1 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.19.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
1.19.2 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.20.1 ทักษะงานคอนกรีต ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ปวส.
2.2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำร็จรูปเพื่องานบัญชี ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
3.3.1 ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช. หรือ ปวส.
3.3.2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
3.4.1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
3.5.1 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส.
3.6.1 ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส.
3.7.1 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
4.1.2 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
4.2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
4.2.2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวส.
4.3.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ทักษะวิชาชีพ
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ปวช.
4.3.2 ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
5.1.1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
5.1.2 ทักษะการออกแบบมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
5.2.1 ทักษะจิตรกรรมไทย ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
5.2.2 ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
5.3.1 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
5.3.2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
6.1.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช. หรือ ปวส.
6.1.2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช. หรือ ปวส.
6.1.3 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
6.2.1 ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
6.2.2 ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ทักษะวิชาชีพ
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
8.1 ทักษะการตกแต่งทรงผมสุภาพสตรี ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดวงดนตรีสากล ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
การประกวดมารยาทไทย ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทักษะพื้นฐาน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทักษะพื้นฐาน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.