ลำดับ รายการแข่งขัน ทักษะ หลักฐาน ระดับ
1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.1.4 ทักษะงานสีรถยนต์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.2.2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.2.3 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.2.4 ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (เฉพาะสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์) ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.3.1 ทักษะช่างอากาศยาน ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.4.1 ทักษะระบบขนส่งทางราง ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.5.1 ทักษะการกลึงชิ้นงาน ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
1.6.1 ทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.6.2 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.6.3 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) (เทคนิคการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม) ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.7.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.7.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.8.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.9.1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.9.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช.
1.10.1 ทักษะออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.11.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.12.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.12.2 ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.12.3 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.13.1 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.14.1 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
1.14.2 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.15.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
1.16.1 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
1.16.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
1.17.1 ทักษะงานปูน ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช.
1.17.2 ทักษะงานไม้ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รูปภาพเพิ่มเติม
ปวส.
1.17.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.18.1 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
1.19.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
1.19.2 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
1.20.1 ทักษะงานคอนกรีต ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ปวส.
2.2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำร็จรูปเพื่องานบัญชี ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
3.3.1 ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช. หรือ ปวส.
3.3.2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
3.4.1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
3.5.1 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส.
3.6.1 ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส.
3.7.1 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
4.1.2 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
4.2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
4.2.2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวส.
4.3.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ปวช.
4.3.2 ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.
5.1.1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
5.1.2 ทักษะการออกแบบมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
5.2.1 ทักษะจิตรกรรมไทย ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
5.2.2 ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
5.3.1 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
5.3.2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
6.1.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช. หรือ ปวส.
6.1.2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช. หรือ ปวส.
6.1.3 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
6.2.1 ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวช.
6.2.2 ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ปวส.
7.1.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
7.1.2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ทักษะวิชาชีพ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวส.
8.1 ทักษะการตกแต่งทรงผมสุภาพสตรี ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดวงดนตรีสากล ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช.
การประกวดมารยาทไทย ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ปวช. หรือ ปวส.
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวช.
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทักษะพื้นฐาน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ปวส.