ประเภทวิชา

1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ทักษะพื้นฐาน

1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ ผลการแข่งขัน
1 1.1.1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
รับรางวัล
พิธีเปิด
2 1.1.2 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
3 1.1.3 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชมเชย
4 1.1.4 ทักษะงานสีรถยนต์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ผลการแข่งขัน
5 1.2.1 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
6 1.2.2 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รับรางวัล
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
พิธีเปิด
พิธีเปิด
7 1.2.3 ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
พิธีเปิด
การแข่งขัน
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รับรางวัล
8 1.2.4 ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (เฉพาะสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์) ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
1.3 สาขาช่างอากาศยาน ผลการแข่งขัน
9 1.3.1 ทักษะช่างอากาศยาน ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รับรางวัล
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
1.4 สาขาระบบขนส่งทางราง/สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขาเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง/สาขารถไฟความเร็วสูง ผลการแข่งขัน
10 1.4.1 ทักษะระบบขนส่งทางราง ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
0 1.4.2 ทักษะงานติดตั้งระบบจ่ายไฟแบบเหนือศีรษะ (ไม่มีการแข่งขัน) ปวส.
1.5 สาขาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาเขียนแบบเครื่องกล ผลการแข่งขัน
11 1.5.1 ทักษะการกลึงชิ้นงาน ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
12 1.5.2 ทักษะงานวัดละเอียด ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
13 1.5.3 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1.6 สาขาเทคนิคการผลิต, สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล ผลการแข่งขัน
14 1.6.1 ทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
15 1.6.2 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
16 1.6.3 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) (เทคนิคการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม) ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รับรางวัล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ผลการแข่งขัน
17 1.7.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
18 1.7.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ผลการแข่งขัน
19 1.8.1 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
20 1.8.2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ผลการแข่งขัน
21 1.9.1 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
22 1.9.2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รับรางวัล
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า ผลการแข่งขัน
23 1.10.1 ทักษะออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
1.11 สาขาไฟฟ้า, สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ผลการแข่งขัน
24 1.11.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโทรคมนาคม, สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม ผลการแข่งขัน
25 1.12.1 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
26 1.12.2 ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
27 1.12.3 ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
รับรางวัล
1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาโทรคมนาคม, สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ผลการแข่งขัน
28 1.13.1 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รับรางวัล
1.14 สาขาเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผลการแข่งขัน
29 1.14.1 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
30 1.14.2 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชนะเลิศ
1.15 สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผลการแข่งขัน
31 1.15.1 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
พิธีเปิด
การแข่งขัน
1.16 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลการแข่งขัน
32 1.16.1 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
33 1.16.2 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
พิธีเปิด
ภาพประชุม
1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ผลการแข่งขัน
34 1.17.1 ทักษะงานปูน ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชมเชย
พิธีเปิด
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
การแข่งขัน
รับรางวัล
35 1.17.2 ทักษะงานไม้ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รูปภาพเพิ่มเติม
36 1.17.3 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
1.18 สาขาวิชาก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างสำรวจ ผลการแข่งขัน
37 1.18.1 ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1.19 สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผลการแข่งขัน
38 1.19.1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
39 1.19.2 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1.20 สาขางานโยธา, สาขาวิชางานก่อสร้าง ผลการแข่งขัน
40 1.20.1 ทักษะงานคอนกรีต ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชมเชย
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม