ประเภทวิชา

1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ทักษะพื้นฐาน

3.1 สาขาการบัญชี ผลการแข่งขัน
42 3.1.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
43 3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/สาขาการจัดการทั่วไป ผลการแข่งขัน
44 3.2.1 ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ภาพประชุม
การแข่งขัน
45 3.2.2 ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
ภาพประชุม
46 3.2.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
ภาพประชุม
การแข่งขัน
รับรางวัล
3.3 สาขาวิชาการตลาด ผลการแข่งขัน
47 3.3.1 ทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
พิธีเปิด
48 3.3.2 ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา ผลการแข่งขัน
49 3.4.1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ผลการแข่งขัน
50 3.5.1 ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
การแข่งขัน
รางวัลชมเชย
การแข่งขัน
การแข่งขัน
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการแข่งขัน
51 3.6.1 ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
การแข่งขัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ผลการแข่งขัน
52 3.7.1 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เกียรติบัตร อนุฯ
การแข่งขัน
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน