ประเภทวิชา

1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ทักษะพื้นฐาน

4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผลการแข่งขัน
53 4.1.1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
54 4.1.2 ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ผลการแข่งขัน
55 4.2.1 ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
56 4.2.2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ผลการแข่งขัน
57 4.3.1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
เข้าร่วม
เข้าร่วม
เข้าร่วม
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลชมเชย
เข้าร่วม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
58 4.3.2 ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน