ประเภทวิชา

1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ทักษะพื้นฐาน

5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ผลการแข่งขัน
59 5.1.1 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
60 5.1.2 ทักษะการออกแบบมัลติมิเดียอาร์ตเพื่อการศึกษา ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ผลการแข่งขัน
61 5.2.1 ทักษะจิตรกรรมไทย ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
62 5.2.2 ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม ผลการแข่งขัน
63 5.3.1 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รับรางวัล
การแข่งขัน
64 5.3.2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
รับรางวัล
การแข่งขัน
ภาพประชุม
พิธีเปิด
5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี/สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ ผลการแข่งขัน
65 5.4.1 ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (ไม่มีการแข่งขัน) ปวช.
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี/สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/สาขาวิชาการออกแบบ/สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ผลการแข่งขัน
66 5.5.1 ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ (ไม่มีการแข่งขัน) ปวช.