ประเภทวิชา

1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ทักษะพื้นฐาน

6.1 สาขาวิชาการโรงแรม ผลการแข่งขัน
67 6.1.1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขัน
รับรางวัล
พิธีเปิด
68 6.1.2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รับรางวัล
พิธีเปิด
69 6.1.3 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผลการแข่งขัน
70 6.2.1 ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
การแข่งขัน
พิธีเปิด
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
71 6.2.2 ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2