ประเภทวิชา

1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ทักษะพื้นฐาน

8.1 วิชาชีพระยะสั้น ผลการแข่งขัน
74 8.1 ทักษะการตกแต่งทรงผมสุภาพสตรี ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
75 8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
76 8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
77 8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
ภาพประชุม
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
78 8.5 ทักษะลีลาศ (ไม่มีการแข่งขัน) ระยะสั้น