ประเภทวิชา

1. ประเภทช่างอุตสาหกรรม
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
4. ประเภทวิชาคหกรรม
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. ทักษะพื้นฐาน

9.1 ทักษะพื้นฐาน ผลการแข่งขัน
79 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
80 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
81 การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
พิธีเปิด
82 การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
การแข่งขัน
พิธีเปิด
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
83 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
84 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
85 การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
86 การประกวดวงดนตรีสากล ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
87 การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
การแข่งขัน
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
88 การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
89 การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
90 การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
ภาพประชุม
การแข่งขัน
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
91 การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
92 การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก ปวช. หรือ ปวส. หรือ ระยะสั้น
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
ภาพประชุม
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
93 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
พิธีเปิด
พิธีเปิด
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
94 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
95 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
รางวัลรองชนะเลิศ
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
พิธีเปิด
96 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
การแข่งขัน
97 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
รางวัลชนะเลิศ
พิธีเปิด
รางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขัน
98 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
การแข่งขัน
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
99 การประกวดมารยาทไทย ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
การแข่งขัน
การแข่งขัน
รับรางวัล
รับรางวัล
รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
100 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช. หรือ ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
รางวัลชนะเลิศ
รับรางวัล
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
การแข่งขัน
101 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวช.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบประกาศผล
แบบรายงานผล
การแข่งขัน
ภาพประชุม
พิธีเปิด
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย
102 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปวส.
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
แบบรายงานผล
แบบประกาศผล
ภาพประชุม
พิธีเปิด
การแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4
รางวัลชมเชย